TURCYKLISTERNE

Generalforsamling 2018

De indkomne forslag til dagsordnens  punkt 4:

Bestyrelsen foreslår følgende:  Kaffetilskud på max 50 kr/deltager gives til alle klubbens cykelture. Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen efter drøftelse på generalforsamlingen”.

Begrundelse: Vi finder det rimeligt at alle cykelture får kaffetilskud. Også de ture, som afvikles på hverdage. Det er et faktum at næsten alle medlemmer har en alder, som gør, at de kan deltage i disse ture. Klubben har en god og stabil økonomi med en drift i balance og med en betragtelig formue, som vi tænker skal omsættes ved det kommende 45-års jubilæum. Det ekstra kaffetilskud vil medføre en mindre kontingentstigning på kr. 75 per år for et almindelige kontingent. Kontingentet har været uforandret i mere end 10 år og det har priserne ikke, så derved er det også en fornuftig tilpasning.

Vi henviser desuden til lederen i “Turcyklisten” nr 3.

Note: den nævnte kontingentstigning skal behandles under punkt 5 i dagsordenen.


Dagsorden for generalforsamling med kommentarer:

1. Valg af dirigent
1.a. udpegning af referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Indkomne forslag
Se ovenfor.

5. Fastsættelse af kontingent for 2018
Hvis forslaget under punkt 4 om klubtilskud til alle ture vedtages, foreslår bestyrelsen en kontingent forhøjelse på 75 per år for et almindeligt kontingent til kr. 350 og tilsvarende for famile kontingentet, som så bliver 500 kr.
Abonnementet på Turcyklistenu forandret 100 kr.
   

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Kasseren Flemming Nielsen (skal vælges for 2 år) samt de menige medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne der vælges for 1 år. dvs. bestyrelsesmedlemmerne Aksel Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen, og suppleanterne Lise F. Kristoffersen og Lis Jakobsen.

7. Valg af revisor og suppleant.
På valg er revisor Jens Spelmann og revisor suppleant Søren Chr. Jensen

8. Nedsættelse af udvalg; nuværende udvalgsmedlemmer er:

Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev.

Hjemmesiden: Aksel Koplev

Klubaftensudvalg:  Merete Jørgensen, Børge Nielsen og Erik Carlsen. 

Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og Johan Knudsen.

Nytårsfrokostudvalg: Nyvælges hvert år.

Jubilæums udvalg

9. EventueltOplagt på hjemmesiden 1 november 2018