TURCYKLISTERNE

Generalforsamling 2018

De indkommne forslag:

Forslag 1 fra Lene og Jan Bai:

Da klubben skal spare penge, foreslås det at der ikke gives økonomisk tilskud til endags hverdagsture, da ikke alle klubbens medlemmer har mulighed for at deltage.


Forslag 2 Fra Flemming Nielsen:

For at gøre underskuddet mindre vil jeg foreslå, at kaffe tilskuddet nedsættes fra 50 til 40 kr. Det vil formentlig ikke betyde færre deltagere, men det vil hjælpe en del på vores økonomi.


Forslag 3 fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter:

Forslaget indeholder 3 ændringer:

A: Benævnelsen "passive medlemmer" foreslås ændret til "bladmodtagere" for at gøre det helt tydeligt at der ikke er forbundet nogen rettigheder med denne type "medlemsskab".

B. Regnskabsåret flyttes fra at gå fra september til september til at gå fra 15. oktober til14. oktober. Dette for at det regnskab, som foreligger til generalforsamlingen er så aktuelt som muligt.

C. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen foreslås rykket frem så fristen bliver 21 dage. Dette for at give bestyrelsen en rimelig frist til at drøfte forslagene forinde at de skal offentliggøres.

Hvilke afsnit, som i detaljen ændres fremgår af denne udgave af vedtægterne hvor den udgåede tekst er overstreget og den nye tekst er indsat med fed skrift.


Dagsorden for generalforsamling med kommentarer:

1. Valg af dirigent
1.a. udpegning af referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Indkomne forslag
4.a. om at der ikke skal være kaffetilskud til hverdagsture
4.b Om at kaffe tilskuddet nedsættes fra 50 kr. til 40 kr.
4.c. om vedtægtsændring, se separat orientering
5. Fastsættelse af kontingent for 2018
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er formanden Knud Hansen (skal vælges for 2 år) samt de menige medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne der vælges for 1 år. dvs. bestyrelsesmedlemmerne Aksel Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen, og suppleanterne Bert Due Jensen (modtager ikke genvalg) og Lise F. Kristoffersen.

7. Valg af revisor og suppleant.
På valg er revisor Jens Spelmann og revisor suppleant Poul Christensen

8. Nedsættelse af udvalg; nuværende udvalgsmedlemmer er:
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev.
Hjemmesiden: Aksel Koplev
Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Merete Jørgensen og Børge Nielsen. 
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og Johan Knudsen.
Nytårsfrokostudvalg: Nyvælges hvert år.

9. EventueltOplagt på hjemmesiden 1 november 2017.
Rettet stavefejl 2 november 15:19
Rettet flere stavefejl og indsat Flememings forslag til generalforsamlingen 4 november 10:11
Flere kommentater indsat 6 nov.